WIKA, KULTURA,EDUKASYON AT KOMUNIKASYON

December 5, 2008 at 11:47 am (FILIPINO) ()

KONTENT NG REPORT

I.INRODUKSYON: PAGBIBIGAY KAHULUGAN

WIKA

EDUKASYON

KOMUNIKASYON

II.RELASYON:WIKA,EDUKASYON AT KOMUNIKASYON

KOMUNIKASYON SA EDUKASYON

PAGPASOK NG KULTURA SA WIKA

WIKA SA KOMUNIKASYON

III.SIMBOLISMO

BAKIT BABAE ANG INYONG NAPILING LARAWAN?

ANO ANG SINISIMBULO NG MGA PINTURA SA KANYANG KATAWAN?

BAKIT NAKA KADENA ANG MUNDO?

BAKIT SA KABILA NG ROBOT NA KATAWAN AY MAPAPANSIN ANG MATA NG ISANG TAO?

BAKIT TAO ANG GINAMIT SA ILUSTRASYON? /KONKLUSYON

INTRODUKSYON

WIKA

Ang wika ay isang bahagi ng talastasan. Ito ay kalipunan ng mga simbolo, tunog at mga batas kaugnay nito nupang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Ang wika ay isang pamamaraang ginagamit sa pagpapaabot ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsusulat. Isang likas na pamamaraan at paghahatid ng mga kaisipan, damdamin at mga hangarin sa pamamagitan ng isang kaparaanang lunikha ng tunog. Isang kabuuan ng mga sagisag sa paraang binibigkas na sa pamamagitan nito ay nakakaugnay, nagkakaunawaan at nagkakaisa ang mga kaanib ng isang pulutong ng mga tao.

KOMUNIKASYON

Ang komunikasyon ay ang pakikipagpalitan ng kuro-kuro, opinion o ideya sa pamamagitan g kuro-kuro , opinyon, impormasyon, o ideya sa pamamagitan ng pakikipagtalastasan sa pamamagitan ng pagsasalita, pagsusulat, o sa pamamagitan ng senyas o signal. Napakalaki ng bahagi ng komunikasyon sa ating buhay. Isipin mo nalang kung wala ito, pano natin maihahayag an gating pangangailangan?”Ang mga sanggo, paano nila maihahayag sa kanilang ina na sila ay nagugutom na.Dahil sa paghahatiran at pagpapalitan ng ideya, impormasyon, karanasan at mga saloobin ng tao, nagaganap angb iba’t ibang uri ng Gawain. Ito ang nagbibigay daan tungo sa pagkakaunawaan ng tao.

EDUKASYON

Ang edukasyon ay kinabibilangan ng pagtuturo at pag-aaral ng isang kasanayan, at saka ilang bagay na di masyadong nadadama ngunit higit na malalim; ang pagbabahagi ng kaalaman, mabuting paghusga at karunungan. Isa sa mga pangunahing layunin ng edukasyon ang ipahayag ang kultura sa mga sumusunod na saling lahi. Napakahalaga ng mga pangarap dahil minsan sinabi sa akin ng isang napakagaling na guro, kasama at kaibigan, na kapag tayo ay may pangarap, malayo ang ating mararating. Kapag tayo ay may pangarap, nagkakaroon ng halaga at kabuluhan ang ating buhay. Kapag tayo ay may pangarap, nagiging masigasig tayo sa kilos at gawa. Kapag tayo ay may pangarap, may nagagawa tayong kakaiba, may nagagawa tayong mga bagay na sa paglipas ng panahon ay siyang magtataguyod ng ating alaala dahil ang mga makikinabang sa mga bunga ng mga pangarap na iyon ang siyang dadakila sa ating mga pangalan.

RELASYON

KOMUNIKASYON SA EDUKASYON

Itinatadhana ng panukalang batas na ito, bukod sa iba pa, ang pagtatatag ng 12 taong sistema ng batayang edukasyon bilang pagkilala sa pandaigdigang pamantayan; pamumuhunan sa pagsasapanahon, pagsasanay at espesyalisasyon ng mga guro upang matiyak ang kalidad ng pagtuturo sa bansa; at pagsasa-institusyon ng paggamit ng kinagisnang wika bilang midyum ng pagtuturo para sa mga batang mag-aaral sa antas elementarya.Ang komunikasyon ay ginagamit natin sa edukasyon partikular sa tuwirang pagsasalita at pagbabahagi. Sa pamamagitan ng mga kagamitang pangturo o visual aid na tumatayo bilang anyo ng komunikasyon ay naipapahayag ng guro ang kanyang mga nais ituro. Sa pamamagitan nito ay naihahatid ng dalawang panig (mag-aaral at guro) ang pagpapalitan ng iba’t ibang konseptong pangkaisipan at pang-emosyonal. Ang pagbabahagi ng kaalaman ay isang paraan ng pahahatid ng impormasyon, ideya, atityud o kaugalian mula sa isang tao tungo sa kanyang kapwa

PAGPASOK NG KULTURA SA WIKA

‘Nalilimot ng bawat isa sa inyo na habang napag-iingatan ng isang bayan ang kaniyang wika,napag-iingatan din nito ang katibayan ng kanyang paglaya,katulad ng pagpapanatili ng isang tao sa kaniyang kasarinlan,upang mapanatili niya ang kaniyang sariling paraan ng pag-iisip.Ang wika ang pag-iisip ng bayan.Ikagalak ninyong may katiyakan ang inyong kasarinlan:ipagsanggalang ito ng mga masilakbong damdamin ng tao.”-Simoun (El Filibusterismo).Ang wika at panitikan natin ay buhay na katibayan ng ating kultura at kasaysayan. Ipinapagunita nito na mayroon tayong mga karanasan at kabatirang natamo sa ating pagdanas ng kolonisasyon at sa ating ginawang paglaban sa paghahari ng mga dayuhan.

WIKA SA KOMUNIKASYON

Ang wika ay instrumento ng tao upang maipahayag ang kanyang kaisipan o saloobin sa isang tao habang ang komunikasyon ay ang pakikipagpalitan ng kuro-kuro, opinyon, impormasyon o ideya sa pamamagitan ng pakikipagtalastasan. Ang wika ay essensiyal sa komunikasyon dahil ito ang intrumento upang maipahayag ng tao ang nais niyang sabihin.Kung walang wika ay maplilitan tayo na maipagpatuloy ang makalumang paraan ng pakikipagusap gamit ang mga tunog, simbolo at pagguhit. Ang wika ang syang nagsisilbing instrumento ng komunikasyon,tagapag-ingat at tagapagpalaganap ng kaalaman, tagapagbuklod ng bansa at tagalingang ng maikling pag-iisip. Ang wika ay ang ginagamit upang makisalamuha sa iba o makipagkumunikasyon.

SIMBOLISMO

BAKIT BABAE ANG INYONG NAPILING LARAWAN?

Babae ang napili naming larawan dahil sumisimbolo ito sa Mother Earth. Bakit tinawag na Mother Earth? Ang Mother Earth ay parang Ina nating lahat. Ang ina ang nag-aalaga satin, simula noong tayoý pinanganak, sa paglaki natin, hanggang sa may asawa, hanggat sila ay nabubuhay nandyan prn cla, nagpapapancn. Ang sinapupunan ng mga kababaihan ay nanggaling ang isang sanggol. Simbolo ng isang uliran at huwarang babae ng ating makaluma at makabagong panahon. Tulad ng ating ina siyang ehemplo na dapat tularan at iukit ang kanyang pangalan sa isang bagay at maging sa isipan ng ating mga kabataan

ANO ANG SINISIMBULO NG MGA PINTURA SA KANYANG KATAWAN?

Ayon sa mga bisaya:’Ang bawat tattoo at pagkulay sa katawan ay isang kasaysayan ng tagumpay na nakamit o kagitingan na nagampanan. Hindi sila nagpapa-tattoo nang sabay-sabay sa buong katawan, kundi paisa-isa, kaya dati ay matagal ang paglalarawan sa kanilang katawan.’Ang pagsilang ng wika ay nagibibigay buhay sa sibilisasyon. Sa pamamagitan nito, malinaw na nailalarawan ang bawat karanasan at damdamin ng bawat tao. At sa pagkakaroon ng sariling wika ay lubusang naipapahayag ng nakararaming mamamayan ang kanilang kaisipan.AT Isa sa layunin ng edukasyon ay para maipahayag ang kultura sa mga susunod pang salinlahi.

BAKIT NAKA KADENA ANG MUNDO?

Ang wika ng isang bansa ay masasabi natin na kaluluwa ng isang bansa na siyang nagbibigay buhay dito. Ito ay nagsisilbing tulay na siyang nagdurugtong sa mga komunidad na naninirahan sa isang bansa. Sa pamamagitan nito, ang pagkakaisa at pagkakaunawaan sa bawat tao ay lalong yumayabong.. Ito rin ang nagsisilbing susi ng ating pagkakakilanlan, sa pamamagitan nito, nakikilala ng ibang tao kung sino tayo. Ang wika ay hindi lamang para sa pakikipagkomunikasyon ngunit ito rin ang pundasyon ng ating pagkakakilanlan bilang isang indibidwal at bilang isang bansa.

BAKIT SA KABILA NG ROBOT NA KATAWAN AY MAPAPANSIN ANG MATA NG ISANG TAO?

Sa kabila ng modernisasyon at makabagong teknolohiya ay mapapansin sa aming ilustrasyon ang pagkakaroon ng pagkakapareho. Ang mata ay parehong mata ng tao at hindi isang robot. Ang tao ang sumisimbolo sa karunungan. Ang mata ang nagsisibing isang basehan ng pagkatuto ng tao. Magkapareho ang mga mata nito sapagkat ang wika ay nanatiling parte ng kultura. At kailanman ay hindi mababago. Nadadagdagan at napagyayaman ang kaalaman sa mga ito ngunit ang mga orihinal na konteksto at kahulugan ay magiging pareho parin. Gaya ng isang tao, ang nakikita ng mata ay siyang tumatatak sa isipan. Mananatiling pareho ang ideya at kaalaman. May madadagdag, may mababawas at makakalimutan ngunit hindi mawawala at hindi mabubura sa isipan. Sadyang ginawang natural na mata ang kaliwang mata ng babae sa ilustrasyon sapagkat, ang robot o modernong teknolohiya ay nagagawa ang mga nagagawa ng tao. Ngunit, nagagawa lamang ito sa pamamagitan ng command at pagorganisa ng mga programs. Samantala, ang kaalaman ng tao ay napagyayaman at patuloy na nagagamit sa pang araw-araw na buhay. Isang katotohanan na hindi kayang gawin ng makabagong teknolohiya.

Advertisements

Permalink 10 Comments

BALANGKAS: Buhay Mag-aaral sa Higschool

September 2, 2008 at 11:53 am (FILIPINO) ()

ANG BUHAY NG MAG-AARAL SA HIGH SCHOOL

I. LAYUNIN

1. PANGKALAHATAN

Daan upang matutunan ang panagalawang yugto sa edukasyon at maihanda ang sarili sa pagsuong at pagharap sa buhay kolehiyo.

2. TIYAK

B1. Makitaan ng pagkatuto sa pangangailangan at kahalagahan ng Edukasyon sa buhay ng tao.

B2. Pagbabago at pagmamanipula ng ugali ng bawat isa upang magkaroon ng maayos, matiwasay, at masayang pakikitungo at pakikisama sa bawat isa.

B3. Unti-unting pagtanda sa puso, sa isip, at sa gawa.

B4. Maihanda ang sarili sa pagbuo ng pangarap na dapat abutin sa susunod pang mga taon.

B5. Pagintindi at pagharap sa responsibilidad bilang isang mag-aaral, mamamayan at personalidad sa lipunang ginagalawan.

II. KONTENT

1. Tinuturing na ang high school ay ang pinakamasaya at pinaka di-malilimutang parte sa buhay ng isang mag-aaral.

2. ‘Ang isang bagay na pinapangarap at ninanais natin ay magkakaroon ng katuparan sa gitna ng pagsubok kung tayo’y magpapakatatag at lalaban sa mga bagyong hahadlang dito.’-Ang Nara, ang Bagyo, at ang Alaala ni Ofelia Silapan

3. Nahuhubog ang pagkatao ng isang tao simula sa kanyang pagkabata. Kung paano siya pinalaki ng kanyang mga magulang iyon ang kanyang pagkakatandaan.- Paalam sa Pagkabata ni Nazareno D. Bas

4. Nasasalamin sa personalidad ng isang nilalang kung saan siya galing na pamilya, batay sa kanyang ugali, pananalita, pagkilos at pakikisalamuha sa kanyang kapwa tao- Paalam sa Pagkabata ni Nazareno D. Bas

5. Ang bata ay dapat na mahubog nang maayos upang maging isang mabuting mamamayan.- Paalam sa Pagkabata ni Nazareno D. Bas

6. Malakas ang puwersa ng mga kabataan dahil taglay nila ang talino, mulat na kaisipan at lakas ng katawan upang ipaglaban ang karapatan ng bawat mamamayan.- At Ngayo’y Nagbangong Bagong Pilipino ni Ruben Vega.

7. Ang kahirapan ay huwag mong gawing dahilan upang hindi ka makatapos ng pag-aaral at hindi mo maabot ang iyong ambisyon.

8. Sinasabing ang buhay ay makulay kung ito ay puno ng mga pagsubok, at sa pagsuong sa buhay high school ay tiyak na haharap ang isang mag-aaral sa iba’t-ibang uri ng pagsubok.

9. Walang taong nagiging matatag at nagtagumpay na hindi sumuong sa napakabigat na mga suliranin at mga dagok sa buhay.

10. Ang mag tinik na iyong daraanan sa pagtahak mo sa landas ng tagumpay ay gawin mong insiprasyon.

III. PUNA/OBSERBASYON

1. Marami ang hindi nakatatapos ng high school dahil sa kahirapan at pinansyal na kakulangan.

2. Kakulangan ng gabay ng mga magulang.

3. Maliit ng posyento lamang ng populasyon sa Pilipinas ang nakapag-aaral ng maayos, tuloy tuloy at may sapat ng pangtustos.

4. Kawalan ng interes ng mga mag-aaral dahil sa modernong teknolohiya at iba’t-ibang pampalipas oras.

5. Kakulangan ng mga magagaling na guro, pasilidad at kagamitang pampaaralan.

IV. KONKLUSYON

Totoong napakihirap maging isang high school. Ngunit sa kabilang banda, hindi ba’t masarap maranasan ang mga bagay na pinaghirapan at ginamitan ng matinding determinasyon? Ang pagbuo ng mga pangarap ay nagsisimula sa pagtungtong mo pa lamang sa iyong unang taon sa high school. Mula rito ay matututo kang sumuong sa iba’t-ibang mga gampanin sa buhay. At sa pamamagitan ng mga ito ay maihahanda mo ang iyong sarili sa pagharap at pagsalo ng isang responsibilidad na bubuo sa iyong pagkatao hindi ngayon, maaring sa mga susunod pang mga taon, lalung-lalo na, sa tamang panahon.

Permalink 2 Comments